• platforma interactiva servicii publice asista v1.4.5

Registru HOTĂRÂRI Consiliu Local : CELE MAI RECENTE

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative, atât cele cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual

2021202220232024
IanFebMarAprMaiIunIulAugSepOctNovDec
NumarDenumireData
59Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Târgsoru Vechi pentru lunile IUNIE, IULIE si AUGUST 2024
29-05-2024
58Hotarare privind acordarea de premii in bani elevilor din invatamantul preuniversitar de pe raza Comunei Targsoru Vechi, care au obtinut premii la olimpiadele/concursurile scolare si competitii/concursuri sportive in faza nationala
29-05-2024
57Hotarare privind acceptarea ofertei de donație cu titlu gratuit a unor terenuri cu destinația de „drum acces”, situate în T 23 ParcelaA 147/78, A 147/78/1
29-05-2024
56Hotarare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Targşoru Vechi a suprafetei de teren de 3265 mp, nr. cad. 24469, tarla 21, parcela 140/47/20
29-05-2024
55Hotarare privind aprobarea acordării drepturilor bănești cuvenite personalului didactic si auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Târgșoru Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare aferente lunii APRILIE 202429-05-2024
54Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale sat Strejnicu Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 202429-05-2024
53Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 202429-05-2024
52Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2023 ale SC PARC INDUSTRIAL STREJNICU SRL29-05-2024
51Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2023 ale SC SERVICII COMUNALE TARGSORU VECHI SRL si repartizarea profitului29-05-2024
50Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2023 ale SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL si repartizarea profitului29-05-2024
49Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Desfiintare constructii C1, C2, C3 si construire Gradinita, imprejmuire, alei carosabile si pietonale, spatii verzi, parcare, amenajare loc de joaca, bransamente si utilitati, in sat Strejnicu, Comuna Targsoru Vechi, Judetul Prahova” 08-05-2024
48Hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi nr. 2
17-04-2024
47Hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi nr. 1
17-04-2024
46Hotarare privind acceptarea ofertei de donație cu titlu gratuit a unui teren cu destinația de drum de acces situat in T 36, Parcela A 186/166, nr. cadastral 30566, in suprafata de 71 mp, lot 1
17-04-2024
45Hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi pentru anul 2024 17-04-2024
44Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Târgsoru Vechi pentru anul 202417-04-2024
43Hotarare privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră pentru trecerile de pietoni de pe raza comunei Targsoru Vechi17-04-2024
42Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a loturilor de teren situate in Comuna Târgșoru Vechi, sat Targsoru Vechi, tarlaua T 57, apartinand domeniului privat al Comunei Targsoru Vechi, cu destinatia de “construire locuinta”17-04-2024
41Hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2024 al bugetului local al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova17-04-2024
40Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 202417-04-2024
39Hotarare privind acordare mandat special cu drept de vot domnului Dragan Nicolae -primar, reprezentantul Comunei Targsoru Vechi in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru rezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele: 2 Boldesti Scaeni si 6 Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016
03-04-2024
38Hotarare privind acordare mandat special cu drept de vot domnului Dragan Nicolae -primar, reprezentantul Comunei Targsoru Vechiin Adunarea Generala a Asociației de DezvoltareIntercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”pentru revocarea Hotararii Adunarii Generale nr. 10/25.10.2023 prin care a fost aprobat Angajamentul de plata pentru esalonarea redeventei operatorului United Waste Solution SRL
03-04-2024
37Hotarare privind completărea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Targşoru Vechi, judeţul Prahova03-04-2024
36Hotarare privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului situat pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „MODERNIZARE SI MARIRE CAPACITATE STATIE DE EPURARE, SAT STREJNICU”03-04-2024
35Hotarare privind aprobarea participării la “Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate” pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE ŞI MĂRIRE CAPACITATE STAŢIE DE EPURARE, SAT STREJNICU”
03-04-2024